Uputstvo za slučaj da se oseti miris gasa

Uputstvo za slučaj da se oseti miris gasa

Uputstvo za slučaj da se oseti miris gasa

Kada se u prostoriji oseti miris gasa, potrebno je preuzeti sledeće
1. Odmah ugasiti svaki plamen
2. Otvoriti prozore i vrata
3. Isključiti dodvod gasa (slavinu na trošilu ili zaporni organ u KMRS-u)
4. Ne paliti šibicu ili upaljač
5. Ne uključivati električne prekidače
6. Ne izvlačiti utikače koji su u utičnicama
7. Ne ukljičivati električno zvonce
8. Ne paliti cigaru
9. Nakon zazvaranja glavnog zapornog organa proveriti da li su i drugi zaporni organi zatvoreni
10. Svetlo se može upaliti tek kada se miris gasa više ne oseća
11. Treba pozvati i druge osobe da čulom mirisa provere prisutnost gasa
12. Ne nađe li se mesto odakle dopire miris gasa iako su armature zatvorene pozvati nadležnog distributera
13. Dolazi li miris gasa iz prostorije u koju ne može ući, pozvati nadležne organe Policiju, vatrogasce) i distributera
14. Pretpostavlja li se da gas izlazi iz podruma , otvoriti spoljne prozore, ali ne ulaziti u podrum, pozvati distributera
15. Eventualna oštećenja ne smeju se samostalno uklanjati, to je u nadležnosti distributera
16. Dežurnoj ekipi distributera treba omogućiti pristup do oštećenih mesta