Gasni uređaji

Gasni uređaji

Gasni uređaji

Naučni razvoj i napredak tehnike praćen je povećanom upotrebom prirodnog gasa kako u domaćinstvima tako i u industriji. Napretkom gasne tehnike proizvođači gasnih uređaja pronalazili su nova rešenja i razvijali nove uređaje, tako da danas raspolažemo sa izuzetno bogatom lepezom gasnih uređaja koji imaju veliku sigurnost i visok stepen iskorišćenja energije. Svaki gasni uređaj, koji se upotrebljava kako u domaćinstvima tako i u industriji mora da poseduje atest da je bezbedan za upotrebu.

Od izuzetno velike i raznovrsne lepeze uređaja izdvaja se nekoliko koji se najčešće upotrebljavaju i kojima se najčešće susrećemo.

- Gasne peći sagorevaju prirodni gas i zagrevaju prostoriju u kojima se nalaze. Proizvode se u opsegu toplotnih kapaciteta 2,5 – 7 KNj. Postoje dve mogćnosti ugradnje gasnih peći, obzirom na način odvođenja dimnih gasova. Dimnjačke se priključuju na dimnjak preko kog izbacuju produkte sagorevanja, a vazduh za sagorevanje uzimaju iz prostorije u kojoj se nalaze. Druga vrsta gasih peći je nešto savremenija i to su fasadne peći. Njima nije potreban dimnjak jer vazduh za sagorevanje uzimaju spolja i produkte sagorevanja izbacuju preko koaksijalnog priključka, tako da ove peći moraju da se postave na spoljni zid.

- Gasni kotlovi sagorevaju prirodni gas i obezbeđuju toplu vodu za centralno grejanje. Osnovne prednosti, u odnosu na kotlove za sagorevanje tečnog ili čvrstog goriva, su im mali gabariti ( prema kapacitetu ) i ekonomičan rad sa prosečnim stepenom iskorišćenja preko 90 %. Na tržištu postoje i kondenzacioni tipovi gasnih kotlova koji imaju još bolje iskorišćenje primarno dovedene energije. Zbog malih gabarita mogu se ugrađivati i u postojeće kotlarnice, u kojima već postoji drugi kotao, cirkulaciona pumpa i espanziona posuda. Postavljaju se na pod i i poezuju na dimnjak. Nekad su se ugrađivali i u individualne kuće, a danas se ugrađuju uglavnom na kotlarnice kapaciteta preko 100 kNj.

- Gasni šporeti su uređai koji omogućavaju komfornu i ekonomičnu pripremu hrane upotrebom prirodnog gasa. Za sagorevanje gasa koriste vazduh iz prostorije u kojoj se nalaze i ne zahtevaju priključivanje na dimnjak, izuzev nekih modela sa rernom na gas. Na tržištu su dostupni modeli sa dve, tri ili četiri ringle i sa ili bez rerne, kao i kombinovani uređaji koji koriste prirodni gas i električnu energiju. U većini slučajeva šporete koji koriste propan – butan u bocama je uz minimalnu intervenciju servisera osposobiti za rad sa prirodnim gasom. Jedan od uslova koji mora da zadovolji gasni šporet sa ringlama na gas da bi se priključio na gasnu mrežu je da ima ugrađeni termostatski zatvarač dovoda gasa u slučaju gašenja plamena.

- Gasni protočni zagrejači vode služe za trenutno pripremanje tople sanitarne vode zbog čega se smeštaju u kupatila ili kuhinje. Priključuju se direktno na gradsku vodovodnu mrežu i nemaju ugrađenu cirkularnu pumpu, a topla voda se dobija odmah nakon otvaranja slavine. Postoje dve izvedbe, sa odvođenjem dimnih gasova preko dimnjaka ili preko koaksijalne ususne – izdune cevi, to je fasadna izvedba. Takođe mogu da se povežu sa postojećim akumulacionim bojlerima, u tom slučaju služe kao rezervoari tople vode. Ne raspolažu mogćnošću proizvodnje tople vode za grejanje.

- Gasni gorionici imaju dve osnovne funkcije. Prvu da stvori odgovarajuću što homogeniju smešu gasa i vazduha za sagorevanje i drugu da upali stvorenu smešu. Svaki od gore navedenih tipskih uređaja, u kojima se vrši sagorevanje prirodnog gasa ima ugrađen gorionik. Gasni gorionik kao zaseban uređaj koji se naknadno odabira i ugrađuje nalazimo na većim kotlovskim postrojenjima, pekarskim pećima, sušarama itd.