Tehničke karakteristike gasa

Tehničke karakteristike gasa

Tehničke karakteristike gasa

Sastav prirodnog gasa sačinjava metan (CH4) 97%, etan (C2H6) 0,91%, propan (C3H8) 0,36%, butan (C4H10) 0,16%, pentan (C5H12), ugljen-dioksid 0,52%, kiseonik 0,08%, azot 0,93% i drugi gasovi u manjim tragovima. Termoenergetske karakteristike kreću se za Vobe indeks do 54 MJ/m3, gornja toplotna moć do 47,2 MJ/m3, donja toplotna moć do 42,5 MJ/m3, relativna gustina 0,75kg/m3 i temperatura paljenja 640°C. Eksplozivna moć prirodnog gasa se kreće u granicama od 5 do 15 % količine gasa u vazduhu.

Nakon dovođenja nalazišta na površinu prirodni gas se čisti od primesa vode i drugih gasova, nafte i mehaničkih nečistoća. Nakon pročišćavanja gas se transportuje gasovodima velikih prečnika u čijem sastavu su kompresorske stanice, skladišta, merne i regulacione stanice da bi se preko primopredajnih stanica sistema distribucije transportovali do krajnjih korisnika. Za potpuno sagorevanje jednog kubika gasa potrebno je dva kubika kiseonika za sagorevanje bez dima, čađi i bez pepela, da produktima sagorevanja nema sumpordioksida i ugljen monoksida, tako da se sagorevanjem ne prouzrokuje aerozagađenje.

Prirodnom gasu se dodaje odorant sredstvo jakog, neprijatnog i karakterističnog mirisa da bi prirodni gas, koji je bez mirisa, dobio specifican miris kako bi se lakše osetilo curenje gasa iz gasnih instalacija, a sam proces dodavanjem odoranta prirodnom gasu zove se odorizacija. Odrant sagoreva zajedno sa prirodnim gasom, a produkti sagorevanja nemaju neprijatan miris. Uređaj, kojim se odorant ubacuje u struju gasa, naziva se odorizator.

U zavisnosti od njegovog kvaliteta, osnovne termoenergetske karakteristike prirodnog gasa kreću se u sledećim granicama:

Vobe indeks

W= 44,6 do 54,0 [MJ/m3]

Gornja toplotna moć

Hg = 30,2 do 47,2 [MJ/m3]

Donja toplotna moć

Hd = 27,2 do 42,5 [MJ/m3]

Relativna gustina

d= 0,55 do 0,75 [kg/Sm3]

Temperatura paljenja

T= 595 do 640 [°C]