Ostala uputstva

Ostala uputstva

1. Uputstvo za korišćenje prirodnog gasa ostaviti na pristupačnom mestu i sa njim upoznati sve ukućane.
2. Svako oštećenje ili neispravnost gasne instalacije dužni ste odmah da prijavite distributeru gasa.
3. Pregled ispravnosti gasne instalacije obavlja distributer gasa.
4. Održavanje unutrašnjih gasnih instalacija može da vrši pravno lice, preduzetnik ili sam kupac ako ima odgovarajuće uređaje, opremi i najmanje tri zaposlena lica koja ispunjavaju uslove iz čl. 5 stav 4 Zakona o cevovodnom transportu gasovitih i tečnih ugljovodonika i distribuciji gasovitih ugljovodonika (sl.glasnik RS br. 104/09).
5. Korisnik gasnog aparata dužan je da ga održava prema uputstvu proizvođača.
6. Potrošač je dužan da jednom u godini vrši pregled ispravnosti instalacije – kanala za odvod produkata sagorevanja putem ovlašćenog preduzeća – radnje o čemu mora da poseduje odgovarajuću potvrdu – izveštaj o pregledu.
7. Prvo puštanje u rad i popravku gasnih aparata može da obavlja samo ovlašćeni serviser proizvođača, preduzeće ili zanatska radnja koji su registrovani za tu vrstu usluge – delatnosti.
8. Ugradnja, rukovanje i održavanje gasnih aparata mora da se obavlja prema uputstvu proizvođača
9. U slučaju da potrošač gasa oseti miris gasa dužan je da bez odlaganja preduzme mere neophodne zaštite određene uputstvom u poglavlju (5) ovog UPUTSTVA i da o tome odmah obavesti distributera gasa.
10. Nije dozvoljeno korišćenje gasnih aparata za namene za koje nisu konstruisani, odnosno proizvedeni.
11. Gasni aparat mora da ima dokaze o kvalitetu.
12. Ako se na izmenjivač toplote (kotao za grejanje i sl.) Ugrađuje gasni plamenik proizvođača koji nije proizveo taj izmenjivač toplote – gasni plmenik mora da se ispita zajedno sa izmenjivačem toplote. Ugradnja i ispitivanje može da vrši ovlašćeni serviser proizvođača, preduzeće ili zanatska radnja registrovani za tu vrstu usluge – delatnosti. Korisnik gasa mora da ima potvrdu, izveštaj ili zapisnik od strane izvođača ovih radova da je korišćenje plamenika i izmenjivača bezbedno.
13. Nije dozvoljeno u gasni aparat ugrađivati delove plamenika bez oznake proizvođača, štediše gasa ilislične uređaje.
14. Ugradnja osigurača protiv pregrevanja grejnih ploča i prstenova koji se postavljaju na aparate za kuvanje, ne može da se vrši ako proizvođač gasnog aparata to nije predvideo.
15. Gasni aparat mora imati uređaj koji onemogućava svako nekontrolisano izlaženje nezapaljenog gasa kroz plamenik nakon gašenja plamena (bimetal, termoelement, UV-kontrola – fotoćelija, kontorla ionizacijom i dr.) Vodite računa da ovaj uređaj bude uvek ispravan jer je to u interesu Vaše bezbednosti!
16. Svako prvo priključenje gasnog aparata iz odobrenog projekta gasne instalacije mora biti prijavljeno distributeru gasa pre njegovog puštanja u rad. Dozvoljava se probni rad gasnog aparata u prisustvu ovlašćenog servisera koji priključuje gasni aparat i ispituje njegovu funkcionalnost.
17. U prostoriji se mogu postaviti samo gasni aparati one vrste i toplotnog opterećenja – snage koji su predviđeni odobrenim projektom – u suprotnom mora se tražiti saglasnost projektanta i distributera. Saglasnost se ne traži ako ako se postavlja ista vrsta gasnog aparata manjeg toplotnog opterećenja – snage.
18. Svi otvori, predviđeni projektom gasne instalacije, za dodvod vazduha i pretvaranje prostorija moraju biti stalno otvoreni osim kada njihovo otvaranje i zatvaranje reguliše automatika kotla.
19. Potrošač je dužan da, pored zatvaranje gasne slavine – prekidača na gasnom aparatu, kada gasni aparat ne koristi – zatvori i priključnu gasnu slavinu ispred gasnog aparata. Isto važi i za gasni aparat u kvaru.
20. Ko se gasni aparat skida radi popravke ili potrošač iz nekih razloga nije u stanju da popravi gasni aparat ili ga zameni novim, dužan je da izlazni deo priključne slavine gasnog aparata uvrne čep koji je tu bio pre montaže gasnog aparata
21. Nije dozvoljeno spavati u prostoriji u kojoj radi gasni aparat koji nema dimovodni kanal (gasni štednjak, grejalica i dr.)
22. Nije dozvoljeno tražiti mesto ispuštanja – curenja gasa pomoću plamena već preduzmite mere iz poglavlja (5) ovog UPUTSTVA i odmah obavestite distributera gasa
23. Nije dozvoljeno gasnu instalaciju koristiti za uzemljenje električnih aparata i uređaja, mehanički opteretiti naslanjanjem predmeta , nameštaja, vezivanjem konopca za veš i dr. Niti koristiti za sušenje.
24. Nije dozvoljeno izvoditi radove na gasnom razvodu bez odobrenja distributera gasa.
25. Nije dozvoljeno korišćenje gasa nakon što vam je distributer isključio – zatvorio gas.
26. U blizini gasnog aparata i dimovnih cevi ne sme se nalaziti zapaljiv materijal, na primer nisko postavljen kuhinjski element iznad gasnog štednjaka, nameštaj, zavesa, i veš koji se suši, kozmetika u kupatilu sa gasnom grejalicom, naftni derivati i druge zapaljive materije.