Deblokada regulatora

Deblokada regulatora

Uputsvo za slučaj smetnji u radu gasnih aparata
3.1 Pri uključenju gasnog aparata pilot plamena ili plamenik gori vrlo kratko, a onda se ugasi

Ponovite proceduru uključenja paljenja gasnog aparata dva – tri puta nakon kraćih pauza. Ako ovi pokušaji ostanu bez efekta, a isto se dešava i sa ostalim gasnim aparatima onda je Vaš regulator pritiska u KMRS u blokadi.
Deblokadu regulatora izvršite prema uputstvu uz crtež Vašeg tipa regulatora u narednom tekstu. Ako regulator nije u blokadi, postupite po uputstvu proizvodjača ili pozovite ovlašćenog servisera da ne otkloni kvar gasnog aparata. Prethodno isključite gasni aparat zatvaranjem gasne slavine i gasne slavine aparata.

uputstvo-01.jpg

Regulator UNIS tip 1893B ima sledeće sigurnosne uređaje

uputstvo-01A – Uređaj za zatvaranje protoka gasa ybog porasta pritiska gasa iz regulatora iznad dozvoljenog pritiska. Kada ovaj uređaj zatvori protok onda odmah zatvori i uređaj pod B čime se postiže dvostruka sigurnost.
B – Urađaj za zatvaranje protoka gasa zbog pada pritiska gasa iza regulatora ispod dozvoljenog minimuma. Uzrok slučaja pod 3.1 je da je pritisak u untrašnjem gasnom razvodu manji ili veći od dozvoljenog ili je regulator u kvaru.
Redosled postupaka za otklanjanje smetnji
1. Možda je neko zatvorio glavnu gasnu slavinu kućnog priključka ispred regulatora ili nema gasa u distributivnoj mreži – proverite. Ako ima ili nema gasa u distributivnoj mreži, zatvorite glavnu slavinu ispred regulatora i priključne slavine gasnih aparata. Ako ima gasa u distributivnoj mreži, preduzmite mere kao što sledi u daljem tekstu, isto učinite i kada dođe gas u mrežu.
2. Dvrnite zaštitnu kapu 4
3. Vucite prstima šipku 3 u smeru strelice uz istovremeno lagano otvaranje glavne slavine ispred regulatora. Kada se šipka više ne vraća nazad i kad prestane šum gasa – povucite šipku još malo dok se ne čuje zvuk zapinjanja mehanizma, tada je regulator pušten u rad. Zavrnite zaštitnu kapu 4
Ako prstima ne može da se izvuče šipka 3 onda je u blokadi uređaj A (Ako šipku 3 vučete kleštima onda ćete pokidati unutrašnji mehanizam uređaja). Dalji redosled postupaka – ako prstima niste deblokirali uređaj B je sledeći
4. Zatvorite glavnu slavinu ispred regulatora i proverite da li su zatvorene priključne slavine gasnog aparata, ako nisu – zatvorite ih.
5. Ključem 22 odvrnite zaštitnu kapu 1 u prvobitni položaj
6. Izvucite prstima (nikako kleštima) šipku 2 u smeru strelice do kraja dok ne ostane u izvučenom položaju.
7. Vratite zaštitnu kapu 1 u prvobitni položaj i blago je dotegnite ključem 22
8. Ponovite postupak pod (3). Ako ni tada regulator ne funkcioniše – zatvorite glavnu gasnu slavinu ispred regulatora, nazovite distributera, recite mu kakve smetnje imate i šta ste preduzeli i neka dođe da ih otkloni.

uputstvo-02.jpg

Regulator schlumberger tecnofluid rb 1212 ima sledeće sigurnosne uređaje

uputstvo-02Sigurnosni ispusni ventil koji sluzi za rasterećenje bilo kog trenutnog previsokog pritiska koji se pojavi iza regulatora
Sigurnosni zaporni ventil koji zatvara protok gasa kroz regulator kada je pritisak gasa iza regulatora manji ili veći od dozvoljenog
Uzrok slučaja pod (3.1) je da je pritisak gasa iza regulatora manji ili veći od doyvoljenog ili je regulator u kvaru.
Raspored postupaka za otklanjanje smetnji
1. Možda je neko zatvorio glavnu gasnu slavinu kućnog priključka ispred regulatora ili nema gasa u distributivnoj mreži – proverite
Ako ima ili nema gasa u distributivnoj mreži, zatvorite glavnu gasnu slavinu ispred regulatora i priključite slavine gasnih aparata. Ako ima gasa u mreži predizmite mere kao što sledi u daljem tekstu, isto učinite i kada gas dođe u mrežu.
2. Polako otvorite gasnu slavinu ispred regulatora.
3. Odvrnite čep – slika
4. Lagano uvrnite čep u obrtnom položaju dok ne dodirnete regulator – slika b. Nastavite sa laganim uvrtanjem čime se postiže da se komora regulatora puni gasom.
5. Vucite čep prstima napolje da se izvrši deblokada regulatora slika c. Ako čep ostane u donjem položajuznači da ste izvršili deblokadu tj. pustili regulator u rad.
6. Uvrnite čep na svoje mesto u prvobitan položaj slika d
7. Ako posle postupka 4 i 5 čep ne ostane u u donjem položaju već se vrati nazad – znači da deblokada ne može da se izvrši tj. regulator ne može da se pusti u rad.Tada uvrnite čep u prvobitni položaj – slika d, zatvorite glavnu gasnu slavinu ispred regulatora, nazovite distributera, recite mu kakve smetnje imate i šta ste preduzeli i neka dodje da ih otkloni.
3.2 Jedan od gasnih aparata pri uključenju ne daje plamen, a ostali aparati normalno rade – troše gas
Ako automatika gasnog aparata koristi električnu energiju – prekontrolišite ispravnost njegovog strujnog osigurača na razvojnoj tabli. Ako je osigurač ispravan ili gasna automatika ne koristi električnu energiju – postupite po uputstvu proizvođača gasnog aparata. Ako ni to ne pomaže – zatvorite glavnu slavinu aparata i njegovu i njegovu priključnu slavinu i pozovite ovlašćenog servisera da popravi gasni aparat.
Jednak od gasnih aparata ime smetnje pri uključivanju ili pri radu (gasi se pilot plamen, nestabilan oblik plamena, čađav plamen i drugo), a ostali aparati normalno rade
Postupite po uputstvu pproizvođača gasnog aparata. Ako to ne pomogne – zatvorite gasnu slavinu aparata i njegovu priključnu slavinu i pozovite ovlašćenog servisera da popravi gasni aparat.