O prirodnom gasu

Ukratko o prirodnom gasu za domaćinstvo

O prirodnom gasu

O prirodnom gasu

Zemni ili prirodni gas je prirodno gasovito fosilno gorivo, bez boje, mirisa, koji je providan u svojoj čistoj formi, izuzetno zapaljiv i pri tome daje veliku količinu energije. Javlja se samostalno (suvi zemni gas), ili zajedno sa naftom, obično u gasnoj kapi iznad nafte (vlažni zemni gas).

Plinske instalacije

Zahvaljujući tome što mu je glavni sastojak metan, u poređenju sa ostalim fosilnim gorivima ima najmanji koeficijent emisije CO2 po jedinici oslobođene energije. Zato se smatra da je zemni gas ekološko gorivo.

Sagorevanje prirodnog gasa je čisto i u atmosferu emituje niske količine potencijalno štetnih nusprodukata po okolinu. Podzemna nalazišta prirodnog gasa utvrđena su i do 5 hiljada metara pod pritiskom od 300 bara i više i temperaturama višim od 180°C zavisno od dubine nalazišta. Obično se nalazi kao gasna kapa u naftnim nalazištima iako nije retko pronaći ga i bez prisustva nafte.

Prirodni gas je zapaljiva mešavina ugljovodoničnih gasova. Sastav prirodnog gasa je većinom metan ali sadrži i druge gasove: etan, propan, butan i pentan. U svojoj najčistijoj formi, kakav je prirodni gas, on je skoro čist metan.Predstavlja izuzetno vrednu energetsku i hemijsku sirovinu koja poseduje značajne tehnološko-ekonomske i ekološke prednosti u odnosu na ostala goriva. To je gotovo idealno gorivo koje se lako meša sa vazduhom, ima izuzetnu brzinu sagorevanja bez dima, čađi i čvrstih ostataka i prema tome ne zagađuje okolinu.

Savremeni principi poslovanja nameću visoko razvijenu ekološku svest. Analize uticaja na životnu sredinu imaju za cilj preventivno delovanje da se utiče na svest u nadi da će se smanjiti broj ekoloških akcidenata koji su uobičajeni. Danas se prirodni gas višestruko koristi kako u industriji tako i za komercijalnu upotrebu, široku potrošnju, za proizvodnju električne energije, kao sirovina u proizvodnji i za pogon motornih vozila.