Direktor

Direktor

Maja Bjekić

Rođena je 04. maja 1982. godine u Novom Sadu.

Obrazovanje:

– Master studije na Fakultetu tehničkih nauka u Novom sadu zvanje
diplomirani inženjer arhitekture-master

Stručni ispit položila 2010. godine i stekla licence:
– Odgovorni projektant arhitektonskih projekata, uređenja slobodnih prostora i unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije
– Odgovorni izvođač radova objekata visokogradnje i unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije
Stručni ispit iz oblasti energetske efikasnosti zgrada položila 2015. godine i stekla licencu:
– Odgovorni inženjer za energetsku efikasnost zgrada

Stručni ispit za obavljanje poslova tehničkog rukovođenja u objektima za transport, distribuciju i skladištenje prirodnog gasa položila 2021. godine

Radno iskustvo:

– od juna 2008 do novembra 2016. godine u PGP Građevinac iz Bačkog Jarka, kao Arhitekta, a od 2010. godine na poziciji Rukovodilac projektnog biroa i menadžer kvaliteta. Sa saradnicima uspešno realizovala brojne projekte stambenih i poslovnih objekata.
– od decembra 2016 do decembra 2018. godine u JKP Temerin iz Temerina na poslovima Rukovodilac radne jedinice kanalizacije, odvoženja otpadnih i odvođenja atmosferskih voda, a od 31.08.2018. godine kao stručni saradnik – Služba za urbanizam projektovanje, geodetske poslove i javnu rasvetu. Radila kao član stučnog tima na izradi Plana generalne regulacije naselja Temerin, član stručnog tima tokom izrade Plana detaljne regulacije za izvorište vodosnabdevanja „Staro Đurđevo“ u Temerinu, član stručnog tima tokom izrade Izmene i dopune plana detaljne regulacije zone „Ilandža“ u Temerinu.
– od decembra 2018. godine zaposlena u JP „GAS“ Temerin i obavljala je poslove organizacije poslova distribucije prirodnog gasa u saradnji sa rukovodiocem sektora, vršila kontrolu izvedenih radova na proširenju gasne mreže i izradi priključaka, učestvovala u tehničkim prijemima unutrašnje gasne instalacije, od 16.10.2020. do 14.09.2021 godine vršilac dužnosti direktora JP „GAS“ Temerin, od 14.09.2021 do 11.05.2023 godine direktor JP „GAS“ Temerin a od 23.05.2023 godine zaposlena u JP „GAS“ Temerin na radnom mestu inženjer distributivnog sistema.

Dva puta je birana za odbornika Skupštine opštine Temerin.

Živi u Temerinu, udata je i majka dvoje dece.